วันอาเซียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

เนื่องด้วยวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันอาเซียน โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน โดยมีวัตถุ 1) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2) เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และ วัฒนธรรม ที่แตกต่าง 3) เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ขึ้น วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.40 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมพงศ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=1749144185135484Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.