การอบรม/ดูงาน/ประชุมผู้ปกครอง
ค้นตามหมวด :
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
อบรมสร้างสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ Weblogs หรือ Blogs

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 โรงเรียนโสมาภาได้จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ Weblogs หรือ Blogs และวิธีสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Apps Google Classroom..

Details
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อแนะแนวการเตรียมลูกสู่ ป.1

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 ? 19.00 น. โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีการประชุมแนะแนวการเตรียมลูกสู่ ป.1 ของระดับชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมสมพงศ์ ..

Details
ครู-บุคลากร ขยายผลการอบรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง ..

Details
ครู-บุคลากร อบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ครู-บุคลากร เข้ารับอบรม พัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพเด็กและผู้เรียน อบรมเรื่อง ..

Details
อบรม พัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ?การสอนลูกเสือ?เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษา?

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ..

Details