การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เมษายน 2559

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา Summer Course เดือน เมษายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เนื่องจากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์จะมีผลย้อนกลับมาได้ทันที และการใช้สี ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหว เสียงดนตรี ก็จะเป็นการเพิ่มความเหมือนจริงและดึงดูดใจผู้เรียนให้เรียนรู้ตลอดเวลา

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

เราได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนคอมพิวเตอร์

1. ทันสมัย / ทันเหตุการณ์ / ทันข้อมูลข่าวสาร / ทันโลก ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก
2. ช่วยให้การเรียน การทำงาน ทันสมัยและไรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า โปรแกรม CAI
3. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
4. ช่วยรับ - ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เกม ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ร้องเพลง
6. ช่วยสร้างงานศิลปะ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ประโยชน์ทางตรง

ช่วย ให้มนุษย์ทำงานได้โดยตรงคือคอมพิวเตอร์ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วยผ่อนแรงมนุษย์ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการคำนวณ พิมพ์งาน บันทึกข้อมูล ประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในแวดวงใน หากนำคอมพิวเตอร์เข้าช่วยงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

2. ประโยชน์ทางอ้อม

คอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ช่วยในการเรียนรู้ให้ความปันเทิงความรู้ ช่วยงานบันเทิงพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอันส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น เป็นต้น

ข้อดี มีดังนี้
1. ความเร็วสูง
2.ความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ
3. ความสามารถในการจำหรือรักษา
4. การประหยัด
5. การใช้งานได้อีกหลายๆด้าน

ข้อเสีย
1. การทำงานยังต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์
2. การวางระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลานาน
3. การรบกวนระบบงานปกติ

ข้อเสียของคอมพิวเตอร์
• ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมลง
• ทำให้เกิดความขัดแย้ง
• ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านข้อมูล
• ทำให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมอันไม่พึงประสงค์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  
  ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ปไซต์

 Rate :

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.