ฐานสนุกคิด สนุกทำ (อนุบาล 2) ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำเน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 กิจกรรมจัดขึ้น เวลา 09.00 -11.00 น. ณ บริเวณ ห้องเรียน ของระดับชั้นอนุบาล 2
        โรงเรียนโสมาภา กำหนดการจัดกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำ มุ่งเน้นให้นักเรียน ได้เลือกสิ่งที่ตนต้องการศึกษา มีความสนใจใคร่รู้ ครูจึงต้องมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีการวางแผน และปฏิบัติงานตามแผน จะทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นทางโรงเรียนโสมาภาจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนุกคิด สนุกทำขึ้น โดยเรียนในรูปแบบโครงงานโดยจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2212008355515729



Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.