กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) ภาคเรียนที่ 1/2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนมีความสุขกับการทำงานเป็นกลุ่ม ตามความถนัด ความสนใจอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างมีระบบ ประกอบด้วยรูปแบบกระบวนการ ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่า ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2226449484071616Rate :

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.