การแข่งขัน Lab ป.1-ป.6 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ปี 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน Lap ทีมละ 3 คน ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.40 - 14.20 น.
        เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและทักษะการคิดทักษะการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่ายอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2258617394188158Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.