การแข่งขันอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ ปีการศึกษา 2562 เวลา 08.40 - 15.10 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
        การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ เป็นการอ่านถ้อยคำที่มีผู้เรียบเรียง หรือประพันธ์ไว้ โดยการเปล่งเสียง และวางจังหวะเสียงให้เป็นไปตามความนิยม เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการ เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน ในการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี และมีนิสัยรักการอ่าน จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองเสนาะ ขึ้น
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2265157326867498Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.