กิจกรรม วันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.40 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมพงศ์
        เนื่องด้วยวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันอาเซียน โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2) เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และ วัฒนธรรม ที่แตกต่าง 3) เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2270188486364382Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.