กิจกรรมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนโสมาภาจัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 08.40 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์ โรงเรียนโสมาภา
         โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู่ความเป็นสากล เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียน ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2280261932023704Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.