กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ (ห้องวิทย์) วันที่ 6 ส.ค. 62

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ ห้องวิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 - 13.20 น.
          เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดและทักษะการคิดทักษะการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่ายอมรับความคิดเห็น และวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2281946418521922Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.