กิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 08.00 ? 12.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา         โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีกิจกรรมโสมาภาอนุบาลเกมขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562 นี้ โรงเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 เพื่อเป็นการประเมินผลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เหมาะสมกับวัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์มีความสุขสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้
2. เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อให้เด็กมีความฉลาดทางพลานามัยและเล่นอย่างฉลาดอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการดูแลสุขภาพพลานามัยของตนเอง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2368505286532701Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.