อบรม พัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ?การสอนลูกเสือ?เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษา?

โรงเรียนโสมาภา กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งในทุก ๆ ปีการศึกษา โรงเรียนกำหนด ให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาวิชาชีพมากกว่า 20 ชั่วโมง/คน/ปี
          ดังนั้น ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 “การสอนลูกเสือ–เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศึกษา” วิทยากรโดย นายมานพ ดุลย์สุข วุฒิทางลูกเสือ S.W.B / นายชาติชาย เชษฐา วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.C / นางสาวนิตยา พิสัยพันธ์ วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.C นางทิตา อิ่มตระกูล วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.C / นายสุนทร ศรีขวาพา วุฒิทางลูกเสือ S.W.B และ นายพลกฤษณ์ สุขพัทธี วุฒิทางลูกเสือ S.W.B
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2440159156033980Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.