ครู-บุคลากร อบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ครู-บุคลากร เข้ารับอบรม พัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพเด็กและผู้เรียน อบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)" โดยวิทยากร ดร.พลารัก ไชยโย ,ดร.กมลวรรณ  มิตรกระจ่าง ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์
         ด้วยโรงเรียนโสมาภา กำหนดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู-บุคลากร ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งในทุก ๆ ปีการศึกษา โรงเรียนกำหนด ให้ครู-บุคลากร ได้รับการพัฒนาวิชาชีพมากกว่า 20 ชั่วโมง/คน/ปี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2440183752698187Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.