สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี , ชั้นโท , ชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ ? ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนโรงเรียนโสมาภาและทางสนามหลวงแผนกธรรมได้กำหนดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอกณ สนามสอบโรงเรียนโสมาภา เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา และมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย
๓. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง
๔. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีทักษะในการคิดและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๕. เพื่อให้ครูและนักเรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธ และสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2499390966777465Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.