เรียนฐานโครงงาน พ่อแม่-ครูอาสา ระดับอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -11.00 น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ออกฐานกิจกรรมสนุกคิด สนุกทำเน้นการเรียนรู้แบบโครงงาน และ พ่อครูแม่ครูอาสา นักเรียนทุกห้องจะได้เรียนรู้ในทุกฐานกิจกรรม โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเรียน ในแต่ละฐาน

        โรงเรียนโสมาภา กำหนดการจัดกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำ มุ่งเน้นให้เรียนรู้ได้เลือกสิ่งที่ตนต้องการศึกษา มีความสนใจใคร่รู้ ครูจึงต้องมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีการวางแผน และปฏิบัติงานตามแผน จะทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นทางโรงเรียนโสมาภาจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนุกคิด สนุกทำขึ้น โดยเรียนในรูปแบบโครงงานโดยจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/somapanawaminschool/photos/­tab=album&album_id=2582316715151556Rate :

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.