สมาชิก IEP ประถมศึกษา

สมาชิก IEP ประถมศึกษา  โรงเรียนโสมาภา  ปีการศึกษา 2562
สมาชิก IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (IEP)


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 (IEP)

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (IEP)  
 
สมาชิก IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 (IEP) 


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 (IEP)  
     
สมาชิก IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (IEP)


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 (IEP)
  
สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 (IEP)  
     
สมาชิก IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 (IEP) 


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP) 
     
สมาชิก IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP)


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP)

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (IEP)
      
สมาชิก IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (IEP)


สมาชิกประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 (IEP) 
    
สมาชิก IEP ประถมศึกษา 
สมาชิก IEP ปฐมวัย 
สมาชิกประถมศึกษา  
สมาชิกปฐมวัย