ผังโครงสร้างองค์กร


        
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ผู้รับใบอนุญาต
-วางนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-กำหนดนโยบายการสร้าง
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
-มีวิสัยทัศน์ในการวางอนาคต
ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต    
    ผู้อำนวยการ  
-  บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
-  พัฒนาศักยภาพโรงเรียนในทุกๆด้าน
-  ใช้หลัก PDCA ในการบริหารงาน
-  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
     
   ผู้จัดการ           
-  งานงบประมาณ
-  งานสวัสดิการครู-บุคลากร
-  งานบริหารทั่วไป 
  ฝ่ายวิชาการ
- แผนงานวิชาการปฐมวัย
- แผนงานวิชาการประถมศึกษา
- งานกิจกรรมการเรียนการสอน
- งานทะเบียนวัดผล
- งานวัดและประเมินผล
- งานนิเทศกำกับติดตาม
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานประกันคุณภาพ   

   ฝ่ายกิจการ และปกครอง 
-  งานระเบียบวินัยนักเรียน/ครู-บุคลากร
-  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-  งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
-  งานส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมตามหลักสูตร
-  งานแนะแนว
-  งานกำกับติดตาม        

   ฝ่ายธุรการ        
-  งานทะเบียนนักเรียน
-  งานทะเบียนครู-บุคลากร
-  งานสารบรรณ
-  งานการเงิน-บัญชี
-  งานพัสดุ
-  งานประชาสัมพันธ์
-  งานบริการทั่วไป
- งานกำกับติดตาม      

   ฝ่ายบริการ          
-  งานโภชนาการ
-  งานรถรับส่งนักเรียน
-  งานยานพาหนะโรงเรียน
-  งานชุมชนสัมพันธ์
-  งานอนามัยโรงเรียน
-  งานกำกับติดตาม                 
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ            
-  งานสารสนเทศของโรงเรียน
-  งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-  งานโสตทัศนศึกษา
-  งานWebsite โรงเรียน
- งานกำกับติดตาม
               
    ฝ่ายสถานที่       
-  งานอาคารสถานที่
-  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
-  งานสาธารณูปโภค
-  งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
-  งานซ่อมบำรุง
-  งานระบบจราจรภายในโรงเรียน
-  งานรักษาความปลอดภัย 
-  งานกำกับติดตาม