ทำเนียบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบครูประถมศึกษา  
ทำเนียบครูปฐมวัย 
ทำเนียบครูชาวต่างชาติ 
ทำเนียบครูสนับสนุนการสอน 
เจ้าหน้าที่รถรับ-ส่งนักเรียน