ข้อมูลทั่วไปประถมศึกษา
1.  หลักสูตรการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   ( ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551)

           ทางโรงเรียนจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล พัฒนาทักษะตลอดจนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยี และภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาไทยรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ดูข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตร  คลิก  http://academic.obec.go.th/newsdetail.php­id=75

2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  9  ประการ

ข้อที่1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1.1 มีความรัก และภูมิใจในความเป็นชาติ
1.2 ปฏิบัติตามหลักของศาสนา 
1.3 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ 
 
ข้อที่2 ซื่อสัตย์สุจริต

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ ไม่ลอกการบ้าน

2.2 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
2.3 ไม่หยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
 
ข้อที่3 มีวินัย

3.1 เข้าเรียนตรงเวลา
3.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
3.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน
 
ข้อที่4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน / ภายนอกโรงเรียน
4.2 มีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสรุปความรู้ได้
 
ข้อที่5 อยู่อย่างพอเพียง

5.1 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.2 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของ ของโรงเรียนอย่างประหยัด
 
ข้อที่6 มุ่งมั่นในการทำงาน

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ 
 
ข้อที่7 รักความเป็นไทย

7.1 แสดงความเคารพด้วยการไหว้ได้อย่างถูกต้อง
7.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (วาจาสุภาพ)
7.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม

ข้อที่8 มีจิตสาธารณะ

8.1 ช่วยพ่อ – แม่ ผู้ปกครองหรือคุณครูทำงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ
8.2 แสดงออกถึงการมีน้ำใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

ข้อที่ 9 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

9.1 ปิดน้ำและไฟทุกครั้งหลักเลิกใช้งาน
9.2 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
9.3 แยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งในที่ ที่จัดเตรียมไว้ 
  
3.  ตารางเวลาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
 
  
  4.  รายละเอียดการรับสมัคร และคู่มือนักเรียน คลิก  http://www.somapa.ac.th/page-id1.html