News & Activities

Open House โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

  • 08/02/2023
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 Open House  โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

โรงเรียนโสมาภาขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และมอบความไว้วางใจให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามศักยภาพและตามวัยของนักเรียนโดยครูเจ้าของภาษาเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top