News & Activities

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
ภาพบรรยากาศ Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning เน้นการฟัง การพูด สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา เน้นหลักการอ่าน การออกเสียงและเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม Course ที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 -31 มีนาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

News Gallery

Other newsView all

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2023

กิจกรรมพัฒนาทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 06/06/2023

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี ๒๕๖๖

  • 02/06/2023

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” ปีการศึกษา 2566

  • 31/05/2023
Top