News & Activities

ภาพบรรยากาศตอนเช้าๆ ของน้องๆ ระดับอนุบาล

  • 10/06/2022
  • Share :
โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็กๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว มักจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่น (Play – based Kindergarten Program) เด็กๆมีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และเล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ การทดลอง การทำซ้ำๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อเสริมการเรียนรู้ต่างๆ

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2022

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2022

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2022

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2022
Top