News & Activities

ภาพบรรยากาศตอนเช้าๆ ของน้องๆ ระดับอนุบาล

  • 10/06/2022
  • Share :
โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็กๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว มักจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่น (Play – based Kindergarten Program) เด็กๆมีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และเล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ การทดลอง การทำซ้ำๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อเสริมการเรียนรู้ต่างๆ

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top