News & Activities

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2023
พิธีไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทย ที่ให้ศิษย์แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ และเห็นคุณค่าของประเพณีไหว้ครูรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้ครูของไทยสืบไป

News Gallery

Other newsView all

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2024

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2024

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2024

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2024
Top