News & Activities

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

  • 04/07/2022
  • Share :
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีส่งเสริม EQ เวลา 08.30 – 14.00 น.

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เป็นพิธีมงคล และเป็นประเพณีสำคัญของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนโสมาภา จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ครู และ ผู้บริหาร ได้มีโอกาสทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยจัดขึ้นเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล
2) เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู-บุคลากร พนักงาน ได้ความรู้และมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการหล่อเทียน
3) เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top