News & Activities

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2022
  • Share :
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 1 - 6 แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ เวลา 13.00-13.50 น. ณ ห้อง 212 ห้องภาษาไทย

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top