News & Activities

กิจกรรมพ่อแม่อาสา ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • 01/12/2022
  • Share :
กิจกรรมพ่อแม่อาสา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในสัปดาห์แรก ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 โดยกิจกรรมพ่อแม่อาสาระดับประถมศึกษา จะจัดขึ้นระหว่าง เดือนมิถุนายน 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การจัดการศึกษาของโรงเรียนโสมาภา มีนโยบายมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง สถาบันวิชาการภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้น ฝ่ายวิชาการและระดับสายชั้นต่างๆ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมพ่อแม่ครูอาสาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top