News & Activities

กีฬาสีภายในโรงเรียน ปี 2565

  • 08/12/2022
  • Share :
กีฬาสีภายในโรงเรียน แข่งขันกีฬารอบคัดเลือก แชร์บอล,ฟุตบอล ปี 2565
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงออกในทักษะความสามารถทางด้านกีฬา เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ในการเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนได้รู้จักการเสียสละ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสร้างเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมพลานามัยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ

News Gallery

Other newsView all

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2023

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2023

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2023

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2023
Top