News & Activities

กิจกรรมวันครู โสมาภา พิธีระลึกถึงพระคุณพันโทสมพงศ์ โสมาภา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโสมาภา

  • 13/01/2023
16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู

News Gallery

Other newsView all

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2023

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2023

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2023
Top