ข่าวสารและกิจกรรม

Open House โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

  • 08/02/2566
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 Open House  โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP)

โรงเรียนโสมาภาขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และมอบความไว้วางใจให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาโครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น Intensive English Program (IEP) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมตามศักยภาพและตามวัยของนักเรียนโดยครูเจ้าของภาษาเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top