ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครูระดับปฐมวัย ปี 2566

  • 08/06/2566
พิธีไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทย ที่ให้ศิษย์แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์ และเห็นคุณค่าของประเพณีไหว้ครูรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้ครูของไทยสืบไป

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top