ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566
ด้วยวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันอาเซียน โรงเรียนโสมาภา ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 2) เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็น และ วัฒนธรรม ที่แตกต่าง 3) เพื่อให้ครูจัดกระบวน การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมวันอาเซียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 15.10 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

  • 08/08/2566
Top