ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

  • 04/07/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีส่งเสริม EQ เวลา 08.30 – 14.00 น.

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เป็นพิธีมงคล และเป็นประเพณีสำคัญของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนโสมาภา จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ครู และ ผู้บริหาร ได้มีโอกาสทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยจัดขึ้นเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล
2) เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู-บุคลากร พนักงาน ได้ความรู้และมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการหล่อเทียน
3) เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน ASEAN

  • 08/08/2565

รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

  • 05/08/2565

รับวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก

  • 05/08/2565

รับเกียรติบัตรแข่งขันวันภาษาไทย อ.1-อ.3

  • 04/08/2565
Top