ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

  • 04/07/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ เวทีส่งเสริม EQ เวลา 08.30 – 14.00 น.

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เป็นพิธีมงคล และเป็นประเพณีสำคัญของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนโสมาภา จึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ครู และ ผู้บริหาร ได้มีโอกาสทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยจัดขึ้นเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล
2) เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู-บุคลากร พนักงาน ได้ความรู้และมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการหล่อเทียน
3) เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top