ข่าวสารและกิจกรรม

กีฬาอนุบาล ปีการศึกษา 2565

  • 28/09/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 20-28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีกิจกรรมโสมาภาอนุบาลเกมขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประเมินผลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เหมาะสมกับวัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์มีความสุขสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้
2. เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อให้เด็กมีความฉลาดทางพลานามัยและเล่นอย่างฉลาดอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการดูแลสุขภาพพลานามัยของตนเอง

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมธรรมะเด็กดี ห้องเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 30/11/2565

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2565

  • 28/11/2565

แข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว และ แข่งขันอ่านบทร้อยกรองทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.6

  • 28/11/2565

ประชุมแจ้งระเบียบการนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565

  • 26/11/2565
Top