ข่าวสารและกิจกรรม

กีฬาอนุบาล ปีการศึกษา 2565

  • 28/09/2565
  • แชร์ :
กิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 20-28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ โรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภาได้จัดให้มีกิจกรรมโสมาภาอนุบาลเกมขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมอนุบาลเกมสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประเมินผลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่เหมาะสมกับวัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์มีความสุขสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้
2. เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการสำหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อให้เด็กมีความฉลาดทางพลานามัยและเล่นอย่างฉลาดอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อให้เด็กมีความสามารถในการดูแลสุขภาพพลานามัยของตนเอง

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

รับผลการเรียน รับหนังสือเรียน

  • 25/03/2566

English Day Camp ประถมศึกษา : Cooking คุกกี้ M&M

  • 24/03/2566

ซัมเมอร์คอร์ส English Day Camp อนุบาล : Cooking เมนูคุกกี้

  • 23/03/2566

Summer 66 ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning

  • 23/03/2566
Top