ข่าวสารและกิจกรรม

Summer 66 เมษายน กิจกรรมยามเช้า น้องๆอนุบาล

  • 02/05/2566
Summer 66 เดือนเมษายน ระดับอนุบาล 1-3 เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แนวคิดแบบ Active Learning เน้นการฟัง การพูด สามารถสื่อสารกับผู้สอนได้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา เน้นหลักการอ่าน การออกเสียงและเขียนที่ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนเสริมพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน เดือนเมษายน Course ที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียนตั้งแต่ เวลา 08.30 -15.00 น.

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top