สมัครเรียน

การรับสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

รับนักเรียน ไป - กลับ ทั้งหญิง/ชาย

เตรียมอนุบาล

อายุตั้งแต่ 2 - 2.7 ปี

อนุบาล 1-3

อายุตั้งแต่ 2.8 - 5 ปี

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

อายุตั้งแต่ 6 - 9 ปี

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

อายุตั้งแต่ 10 - 12 ปี

กรุณาดาวน์โหลดและอ่านระเบียบการก่อน

ดาวน์โหลดระเบียบการ

เมื่อทราบระเบียบการแล้ว กรอกใบสมัครได้ที่นี่

กรอกใบสมัครออนไลน์

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร หรือวันมอบตัว

ชั้นเตรียมอนุบาล (เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สุกล นักเรียน, บิดา, มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. สำเนาสมุดการรับวัคซีน

ชั้นอนุบาล 1-3 (เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สุกล นักเรียน, บิดา, มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (เฉพาะระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา , มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล นักเรียน, บิดา, มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. ใบรับรองการเป็นนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (เอกสารรายการละ 2 ฉบับ)

 1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา , มารดา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน, บิดา, มารดา
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล นักเรียน, บิดา, มารดา (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 6. ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
 7. ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
 8. ปพ.7 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (นำมาในวันสมัครเรียน)
 9. ปพ.8 ระเบียนสะสม
 10. ปศ.20หนังสือส่งเด็กขอย้ายเข้ามาเรียน

(รายการที่ 5-7, 9-10 สามารถนำมาเพิ่มเติมภายหลังได้)

 

หมายเหตุ

 • กรณีนักเรียนมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยขอให้ส่งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนพร้อมของบิดา,มารดา
 • กรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม หรือรับเด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง กรุณาแนบสำเนาเอกสารหลักฐาน

แบบฟอร์ม / ใบสมัครออนไลน์

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์มาก่อน

กรอกใบสมัครออนไลน์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 • ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 • โทรศัพท์ 0-2734-8865
Top