โรงเรียนโสมาภา (นวมินทร์)

หลักสูตรปฐมวัย

มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย เป็นไปตามธรรมชาติของเด็ก

หลักสูตรประถมศึกษา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

โครงการ IEP

โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น มีเป้าหมายเพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพสู่ระดับสากล ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และใช้ทักษะเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

About us

ประวัติโรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภาเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท “สามัญศึกษา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งโดย พันโทสมพงศ์ โสมาภา เปิดดำเนินการสอนในปีพุทธศักราช 2524 บนพื้นที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนนวมินทร์ เลขที่ 50/141-142 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 โทร 0-2734-8856(อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2377-7232 บริหารงานโดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์ ด้วยหลักการดำเนินงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่ยึดเอาประโยชน์ของนักเรียนและสังคมเป็นหลัก ให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าด้วยการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และ สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

เป็นสถาบันศึกษาที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมในลักษณะชุมชนเมือง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในเขตบึงกุ่ม และเขตใกล้เคียงในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างใกล้ชิด เน้นการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพรายบุคคลเฉพาะบุคคลส่งเสริมการเรียนรู้

News

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน

Top