หลักสูตรปฐมวัย

เด็ก ๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา...

หลักสูตรประถมศึกษา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน...

หลักสูตร IEP

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และใช้ทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น...

About us

ประวัติโรงเรียนโสมาภา

โรงเรียนโสมาภา ก่อตั้งโรงเรียนโดยท่านพันโทสมพงศ์ โสมาภา เปิดดำเนินการสอนในปีพุทธศักราช 2524 บนพื้นที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนนวมินทร์ เลขที่ 50/141-142 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.0-2734-8865 ,โทรสาร 0-2377-7232 บริหารงานโดยคณะครูที่มีประสบการณ์มายาวนาน ด้วยหลักการดำเนินงานที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่ยึดเอาประโยชน์ของนักเรียนและสังคมเป็นหลัก ให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่า มีความรู้พัฒนาทักษะตามความสนใจเฉพาะด้าน และสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน

โรงเรียนโสมาภา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภท “สามัญ” เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนักเรียน 1,457 คน เป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 328 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 829 คน ผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน และครูสนับสนุนการสอน 102 คน

Pride Award

ผลงานและความภาคภูมิใจ

News

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน

Top