ผลงานและความภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

  • 21/02/2566
  • แชร์ :
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   เกษมสุขสถาพร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
งานนิทรรศการวิชาการ “ปาริชาตชูช่อ 44 ปี มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี”ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566
Top