ผลงานและความภาคภูมิใจ

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

เด็กหญิงวิชญ์ปิยา หลักคำ ได้รับรางวัล อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ภาค) ระดับชั้น ป.5 วิชาสังคมศึกษา

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร พงษ์พานิช ได้รับรางวัล อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้น ป.5 วิชาสังคมศึกษา

โครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2565 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

เด็กหญิงกัญญาภัค ปานหอทอง ได้รับรางวัล อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้น ป.4 วิชาสังคมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2565

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โรงเรียนโสมาภาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)

หน้า 1 จาก 2 หน้า (9 ผลลัพธ์)

Top