ผลงานและความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้อันดับที่ 3 ของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโสมาภาได้ส่งรายงานผลประเมินตนเอง (SAR)

โรงเรียนโสมาภาได้รับการยกย่องชื่นชม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET)

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโสมาภา ปี 2565

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ด.ญ.วจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ ป.3/2

โรงเรียน ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมคนเก่งโสมาภา นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน เด็กหญิงวจนรจน์ เพ็ชรสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2...

Top