ผลงานและความภาคภูมิใจ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  • 30/09/2565
  • แชร์ :
สมศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงการรับรองว่า
โรงเรียนโสมาภา
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2566
Top