ผลงานและความภาคภูมิใจ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

  • 30/09/2565
  • แชร์ :
สมศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงการรับรองว่า
โรงเรียนโสมาภา
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลภาพ

รางวัลอื่นๆดูทั้งหมด

รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565

  • 18/07/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวรเมธ ถาวรวัฒนสิริกุล สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพนนท์ สุรเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจีรวิทย์ สนิทใจ สอบได้คะแนนเต็ม 100 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ

  • 29/03/2566
Top