ประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา ( ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 )

     โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล พัฒนาทักษะตลอดจนกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยี และภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาไทย รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

     โรงเรียนโสมาภามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรการเรียนการสอน และส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดโครงการ กิจกรรม ภายในและภายนอกหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลาย มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning การฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน (coding) พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เป็น Key skills ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมโรงเรียนโสมาภา ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และทัศนคติเชิงบวกผ่านการจัดกระบวนการ การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ตั้งแต่เวลา 08.00 ? 17.00 น.
  • โทรศัพท์ 0-2734-8865

หลักสูตรการศึกษา

Top