ข้อมูลทั่วไป & ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนโสมาภาเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท “สามัญศึกษา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งโดย พันโทสมพงศ์ โสมาภา เปิดดำเนินการสอนในปีพุทธศักราช 2524 บนพื้นที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนนวมินทร์ เลขที่ 50/141-142 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 โทร 0-2734-8856(อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2377-7232 บริหารงานโดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์ ด้วยหลักการดำเนินงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่ยึดเอาประโยชน์ของนักเรียนและสังคมเป็นหลัก ให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าด้วยการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย และ สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

     เป็นสถาบันศึกษาที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมในลักษณะชุมชนเมือง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในเขตบึงกุ่ม และเขตใกล้เคียงในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างใกล้ชิด เน้นการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพรายบุคคลเฉพาะบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ห้องประกอบการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย-สากล ห้องจริยธรรม ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สะอาด และ ร่มรื่น เน้นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
 

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

  • “ความรู้ดี
  • เน้นคุณธรรม
  • เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเด่น
  • เลิศล้ำพลานามัย
  • พร้อมสู่โลกกว้าง”
 

ความรู้ดี หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดให้เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ ใฝ่ฝึกฝนในเชิงวิชาการ ทั้งใน และนอกหลักสูตร รวมไปถึงความรู้ต่างๆ อันจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ และเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เทคโนโลยีเด่น หมายถึง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดก้าวหน้า ทันยุค ทันเหตุการณ์ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตามลักษณะงานและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีหลักการ โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลอันก่อเกิดต่อผู้เรียนเป็นหลัก

เน้นคุณธรรม หมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม และให้เป็นผู้มีความรู้สึกรับผิดชอบ มีความเกรงกลัวต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้อง มีความประพฤติเหมาะสม ตลอดจนการอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นผลให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

เลิศล้ำพลานามัย หมายถึง การปรับปรุง พัฒนากิจกรรม/โครงการ/งานทุกด้าน รวมไปถึงด้านการกีฬาทุกประเภท โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง สร้างความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนผู้เรียน ตามความชอบความถนัด และตรงกับความสามารถของตนเอง รวมทั้งป้องกันให้ผู้เรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติด

เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม หมายถึง การอนุรักษ์เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย รวมทั้งการดูแลรักษาพลังงาน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ โดยร่วมกันสร้างสรรค์ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศของโรงเรียน และชุมชนโดยรอบให้มีความร่มรื่น มีความเป็นระเบียบสวยงาม ลดมลพิษ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมสู่โลกกว้าง หมายถึง การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่คณะครูจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และจัดการกับชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักการเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุข

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีขาว หมายถึง สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน อันเกิดจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมาย

สีน้ำเงิน หมายถึง ความรักความสามัคคี หนักแน่น มั่นคง เสียสละ ยุติธรรม และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ต้นประดู่ เป็นไม้ยืนต้นที่ออกดอกพร้อมกัน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ กระจายโดยรอบ และร่วงพร้อมกัน แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่มีร่วมกัน ความรัก ความสามัคคีของทุกคน ที่มุ่งมั่นร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนให้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่กล่าวขานสืบต่อไป

Top