Prides & Awards

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

  • 21/02/2023
  • Share :
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   เกษมสุขสถาพร 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
งานนิทรรศการวิชาการ “ปาริชาตชูช่อ 44 ปี มัธยมวัดบึงทองหลางสร้างคนดี”ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศรีวัตสา รัตนโชเต สอบได้ ๑๙๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรพิศา คุณธาราภรณ์ สอบได้ ๑๔๒ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัชพล ไกรทอง สอบได้ ๑๘๓ คะแนน เป็นอันดับที่ ๑ ของภาค และอันดับที่ ๔ ของประเทศ

  • 05/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฌานชยินทร์ เย็นใจ สอบได้ ๑๕๘ คะแนน เป็นอันดับที่ ๗ ของภาค

  • 05/10/2023
Top