ปฐมวัย

ระดับปฐมวัย (ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560)

     โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็กๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว มักจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่น (Play – based Kindergarten Program) เด็กๆมีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหว และเล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ การทดลอง การทำซ้ำๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อเสริมการเรียนรู้ต่างๆ

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

     โรงเรียนโสมาภา สนับสนุน Active Learning โดยใช้ มุมการเรียน ( Learning Center ) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย การเรียนแบบโครงงาน ( Project Approach ) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ( Multiple Intelligence )


มุมการเรียน (Learning Center) โรงเรียนจัดเตรียมมุมการเรียน โดยจัดสื่อ และอุปกรณ์ไว้อย่างมีเป้าหมาย เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ รู้จักวางแผน ตัดสินใจ เช่น มุมภาษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมุติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การเรียนแบบโครงงาน (Project Approach) คือการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึก ตามเรื่องที่เด็กสนใจ และควรแก่การเรียนรู้ ส่งเสริมการคิดการตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) โรงเรียนเชื่อมั่นในทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถหรือความฉลาดในตนเอง 8 ด้าน โรงเรียนจึงค้นหาความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กทุกคน โดยจัดประสบการณ์ทุกด้านอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษและนำมาพัฒนาให้ได้ศักยภาพสูงสุด

Contact

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • โทรศัพท์ 0-2734-8865
Top