Prides & Awards

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024
  • Share :
ขอแสดงความยินดี
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

READING TEST : RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2566

เด็กหญิง นันท์นภัส ฉิมมาลี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ผลการประเมินการอ่าน

100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย นิธิศ เชยชื่นกลิ่น สอบได้ 100 คะแนนเต็ม READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐชนนท์ ไกรทอง สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง พิชญดา สัญญาโน สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ธัชชญา แสนสุภา สอบได้ 98 จากคะแนนเต็ม 100 READING TEST : RT

  • 29/03/2024
Top