ข่าวสารและกิจกรรม

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567
สภานักเรียนโรงเรียนโสมาภา

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนโสมาภา ปีการศึกษา 2567

ด.ช. รชต สุขยานี ประธานนักเรียน
ด.ญ.ปราญชลี หมวดชนะ รองประธาน
ด.ญ.ญาตา อาศิรพาท รองประธาน
ด.ญ.ณัฐกฤตา เพชรแก้ว เลขาสภานักเรียน
ด.ช.ธนกฤต เอกภูริธวัช กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.กัญญภัทร วงษ์เทศ กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.ณัฐรินีย์ ใจแสน กรรมการสภานักเรียน
ด.ช.จิรวัฒน์ แก่นอูฐ กรรมการสภานักเรียน
ด.ช.กิตติพิชญ์ วรเวทย์มงคล กรรมการสภานักเรียน
ด.ช.นภณัฏฐ์ โม่งทองหลาง กรรมการสภานักเรียน
ด.ช. ธรรมวรุตม์ ธรรมบัญชา กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.แพรพรพรรษ์ อินทวะระ กรรมการสภานักเรียน
ด.ญ.ญดา จันทร์ทรง กรรมการสภานักเรียน
 

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567

  • 26/06/2567
Top