ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนโสมาภา

  • 26/06/2567
ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อันได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มของการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติด ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงจำเป็นต้องอาศัยทุกฝ่ายช่วยกระตุ้น รณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุมดูแล และป้องกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับวัย

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

ทำเนียบสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

  • 03/07/2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2567

  • 01/07/2567

ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน และสภานักเรียน รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2567

  • 28/06/2567

FUN FRIDAY (IEP) แฟชั่นทรงผมแบบอิสระ

  • 28/06/2567
Top