ข่าวสารและกิจกรรม

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติด”

  • 26/06/2566
ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับวัย ช่วยกระตุ้น รณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุมดูแล และป้องกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top