ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

  • 22/07/2566
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

โรงเรียนโสมาภา ได้จัดโครงการพัฒนาการด้านสังคม โดยจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมอย่างง่าย และเรียนรู้การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “คุณธรรมนำความรู้” และนำคุณธรรมจริยธรรมสู่โรงเรียน

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

สัปดาห์วันอาเซียน วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566

  • 11/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 09.10 น. ณ เวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 11/08/2566

แข่งขันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  • 10/08/2566

กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ บริเวณเวทีส่งเสริม EQ โรงเรียนโสมาภา

  • 10/08/2566
Top