ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

  • 23/08/2566
กิจกรรมแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.20 - 13.50 น. ณ ห้องประชุมสมพงศ์

โรงเรียนโสมาภา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู่สากล ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และ การเขียน ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญ ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top