ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 13/09/2566
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ มีสุนทรียภาพทางภาษา และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด คือการอนุรักษ์ภาษาไทย ตลอดจนให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566

  • 04/12/2566

กิจกรรมพ่อแม่ครูอาสา ระดับประถมศึกษา เดือน พฤศจิกายน 2566

  • 30/11/2566

ประชุมผู้ปกครอง เตรียมลูกสู่ ป.1

  • 28/11/2566

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566

  • 27/11/2566
Top