ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 13/09/2566
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ มีสุนทรียภาพทางภาษา และเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด คือการอนุรักษ์ภาษาไทย ตลอดจนให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ภาพข่าว

ข่าวสารอื่นๆดูทั้งหมด

การประชุมผู้ปกครอง ป.6 แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  • 03/02/2567

งานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 26

  • 29/01/2567

Somapa G1 - G6 Spelling Bee Final Round

  • 26/01/2567

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กหญิงปุณญดา บวรวัฒน์เดชา ปี 2567

  • 24/01/2567
Top